کاربرد مزاج شناسی در تغذیه

 همهی انسان ها برآیند اثر چهار خلط هستند:

صفرا: گــرم و خشک
دم: گــــرم و تر
بلغم: سرد و تر
سودا: سرد و خشک

گرمی و خشکی، ویژگی مشترک این چهار خلط است. بر این اساس انسان ها به دو دستهی بزرگ تقسیم بندی میشوند: جمعیت گرم و جمعیت سرد.

برای تعادل در نظام زیست، سردها باید غذای گرم و گرم ها غذای سرد بخورند. هرگاه این تغذیه نابجا شود، بیماری و یا ناکارآمدی پدید می آید که حداقل آن، بیحسی و ضعف می باشد. تغذیهی درست، تغذیهایست که در آن انسانها غذای مناسب خود را بشناسند و هرگاه نظام تغذیه بر اساس این قانونمندی (مزاجشناسی) طراحی نشود شرایط درهمی همچون شرایط قرن بیستم را پدید میآورد. در نظام تغذیهی مدرن، چون این موضوع را نفهمیدند، برای غذاها و داروها عوارض جانبی طراحی کردند. مثلا خیار یک غذای سرد است. این خیار را اگر انسان سرد مزاج بخورد، دلش درد میگیرد اما یک انسان گرم مزاج، چند عدد از همان خیار را می خورد و لذت هم میبرد! ما نمی توانیم بگوییم که: این خیار عوارض جانبی دارد چون بعضیها وقتی می خورند دلدرد میگیرند. نه اینطور نیست! بلکه در اینجا نابجایی مصرف وجود داشته. انسان سرد مزاج نباید (بدون رعایت یک سری اصول) خیار بخورد. اما این خیار برای گرممزاج ها حداقل دو فایده دارد: یکی اینکه شکمشان را پر می کند! و دیگر اینکه از عصبانی شدن آن ها جلوگیری می کند.

" آدم صـفراوی اگه سـردی نـخوره عصـبانی میشه ... یه زن باهـوش اگـه
بخواد که شوهر صفراویاش عصبانی نشه و جیغ و داد نزنه، سردی بهش
میده، شـربـت آبـلیمو یا کـیوی بـهش میده ... کـیوی رو پوست میکنه و
مـیگه بخور بخور! .. اگه کـیوی بـهش نده، هـی جـیغ و داد میکنه .. اما اگه
این خانـم از مـزاج غـذاها آگـاهی نداشـته باشـه، به شـوهر گـرم مزاجــش
شـربت زعـفران مـیده .. خـوب مـعلومه کـه عـصبانی میشـه .. با همـون
ظـــرف مـــیـزنـه تـو سـرش!! .. ( زعـفران گـرمـه و شـوهـره هـم گـــرمــه) ..
داغ مـیشه و منـفجر مـیـشه ..
"در بهداشت و درمان، برآیند اثر این چهار خلط، باید در بدن به تعادل برسد.

سلامت: حالتی است که در آن، اخلاط چهارگانه در بدن در حال تعادل باشند.
بهداشت: حفظ تعادل اخلاط چهار گانه.
درمان: بازگرداندن تعادل از دست رفته ( ایجاد تعادل در اخلاط).

بر این اساس ما تاسیس این بیست و چند رشتهی تخصصی در پزشکی را بیهوده می دانیم (جز یکی دو رشته)، چون هیچ کدام توان ایجاد تعادل در این چهار خلط را ندارند.
/ 0 نظر / 33 بازدید